Wyszukaj produkt

wyszukiwanie zaawansowane

Produkty

Informacje

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MAKELAND.PL

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy makeland.pl, działający pod adresem http://www.makeland.pl, zwany dalej sklepem internetowym, jest prowadzony przez Magdalenę Majak-Chmiel, działająca pod nazwą „Kinaryt”, os. Sady, 2D/6, 47-303 Krapkowice, Nr NIP 755-177-96-55, Nr REGON 161496192, zwany dalej firmą.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów, sposobów zapłaty ceny sprzedaży towarów, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Informacja o dostępności towaru na stronie sklepu internetowego nie oznacza faktycznej możliwości realizacji zamówienia.

4. Ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług - podatek VAT). Podana cena nie obejmuje kosztów transportu. Wysokość kosztów transportu jest uzależniona od sposobu realizacji wysyłki. Wyboru sposobu realizacji wysyłki dokonuje klient w trakcie składania zamówienia.

5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów. Zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub rachunek. Firma nie wystawia faktur VAT.

II. ASORTYMENT SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W asortymencie sklepu internetowego znajdują się włóczki, akcesoria do robótek ręcznych oraz artykuły pasmanteryjne. 

2. Do przeglądania asortymentu sklepu internetowego oraz składania zamówień na towary niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Opisy wszystkich towarów dostępnych do kupienia w sklepie internetowym są podawane zgodnie ze stanem faktycznym i najlepszą wiedzą dokonującego opisu.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu a rzeczywistym wyglądem produktu, dotyczące w szczególności koloru towaru, nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, nie będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie przysługuje również na tej podstawie prawo do odstąpienia od umowy.

5. Zdjęcia towarów oraz ich opisy stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i nie mogą być bez zgody osoby uprawnionej wykorzystywane w jakikolwiek sposób.

6. Widoczne w związku z oferowanymi towarami znaki towarowe są używane wyłącznie w celach związanych ze sprzedażą produktów oznaczonych tymi znakami.

7. Wszystkie towary dostępne do kupienia w sklepie internetowym są nowe oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

III. REJESTRACJA KLIENTA I LOGOWANIE

1. Przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym klient dokonuje bezpłatnej rejestracji w drodze wypełnienia formularza dostępnego na stornie internetowej www.makeland.pl.

2. Dane podawane w związku z wypełnieniem formularza powinny być prawdziwe. Podanie danych służy wyłącznie prawidłowej realizacji zamówienia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podane przez klienta nieprawdziwe dane.

3. Dane osobowe klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Bez zgody klienta jego dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. W trakcie procesu rejestracji klient dokonuje samodzielnie wyboru nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W celu usunięcia konta klienta ze sklepu internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej widniejący na stronie internetowej www.makeland.pl. Na podstawie ustalonej nazwy użytkownika oraz hasła klient może obserwować, w jaki sposób złożone zamówienie jest realizowane.

5. Logowanie do sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta klienta.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w sklepie internetowym składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, po czym wskazuje sposób płatności za zamówiony towar oraz sposób jego odbioru. 

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Firmę jest wysłanie na adres poczty elektronicznej klienta, który złożył zamówienie, wiadomości zawierającej informację o przyjęciu zamówienia. Firma może potwierdzić złożenie zamówienia w inny sposób przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Potwierdzenie złożenia  zamówienia jest oświadczeniem firmy o przyjęciu oferty w rozumienie przepisów kodeksu cywilnego.

3. W wiadomości zawierającej potwierdzenie złożenie zamówienia podana jest całkowita cena realizacji zamówienia, obejmująca cenę towarów oraz koszty związane z jego wysyłką.

4. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego przez klienta zamówienia Firma poinformuje klienta o braku możliwości realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres e-mail lub przekaże informację w inny sposób przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę wysyłki z zamówionym przez klienta towarem. Zmiana może również polegać na rezygnacji z całości lub z części zamówionych towarów.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia, jeżeli zostały potwierdzone przez Firmę, są realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływania.

2. Firma przystąpi do realizacji zamówienia (nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia) po zaksięgowaniu całkowitej ceny realizacji zamówienia na wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia rachunek bankowy.

3. Zamówienia, w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze zamówionego towaru, są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.

4. Firma dokłada wszelkich starań w celu realizacji zamówienia w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania całkowitej ceny realizacji zamówienia na rachunku bankowym. W przypadku zaksięgowania całkowitej ceny realizacji zamówienia po godzinie 15.00 Firma przystąpi do realizacji zamówienia dnia następnego, a gdy zaksięgowanie nastąpi w dniu ustawowo wolnym od pracy, w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym. 

5. W razie trudności z realizacją zamówienia sklep internetowy niezwłocznie poinformuje o tym składającego zamówienie.

VI. WYSYŁKA

1. Zamówiony przez klienta towar jest wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej. Wszelkie koszty związanej z realizacją wysyłki ponosi klient zgodnie z obowiązującymi w chwili realizacji zamówienia stawkami stosowanymi przez operatora pocztowego. 

2. Klient zamawiający klika towarów, jeżeli towary te są wysyłane razem, ponosi koszty wysyłko tylko raz. Jeżeli waga przesyłki przekroczy wartości widoczne podczas składania przez klienta zamówienia, klient zostanie poinformowany o dodatkowych kosztach drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchylony

4. Jeśli wysyłany klientowi towar posiada widoczne wady lub uszkodzenia powstałe podczas realizacji wysyłki, klient ma prawo do zwrotu towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w momencie jej doręczenia i w razie wątpliwości co do stanu towaru spisania protokołu szkody.

VII. PŁATNOŚCI

1. Za zakupione towary klient może dokonać płatności gotówką w przypadku dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem operatora pocztowego, a także przelewem na rachunek bankowy: ING BANK ŚLASKI S.A. 98 1050 1575 1000 0091 4323 3113.

1A. Płatności można dokonać również za pośrednictwem systemu szybkich przelewów bankowych Tpay.pl W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

2. W razie wyboru płatności przelewem za zamówiony towar, zaksięgowanie całkowitej ceny realizacji zamówienia powinno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia przyjęcia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego okresu nastąpi anulowanie złożonego zamówienia.

VIII. ZWROT TOWARU I REKLAMACJE

1. Klientowi, będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania towaru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi w całości klient.  

3. Zwrot towaru może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Firmy o chęci zwrotu drogą mailową lub telefonicznie.   

4. Zwracany przez klienta towar musi być zgodny z danymi widocznymi na paragonie fiskalnym lub rachunku, który musi zostać dołączony do zwracanego towaru.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć poza dowodem zakupu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy.

6. W razie odstąpienia przez klienta od umowy w sposób opisany w ust. 1 Firma dokonuje zwrotu ceny zakupu towaru w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przez Firmę towaru podlegającego zwrotowi. 

7. Warunkiem możliwości zwrotu towaru w sposób opisany w ust. 1 jest dostarczenie towaru w stanie niezmienionym, co w szczególności oznacza, iż towar nie może być uszkodzony, używany oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

8. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności. Firma w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i powiadomi klienta o sposobie dalszego postępowania.

9. O chęci złożenia reklamacji klient powinien poinformować Firmę bezzwłocznie po wykryciu wady drogą mailową lub telefonicznie, w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

10. Jeżeli reklamacja dokonana przez klienta okaże się bezpodstawna, klient ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego. W przypadku uzasadnionych reklamacji Firma zwraca klientowi zarówno koszty odesłania jak i wysłania towaru.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.MAKELAND.PL

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu www.makeland.pl jest firma Kinaryt Magdalena Majak z siedzibą w Krapkowicach na oś. Sady 2D/6

2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookiem (tzw. „ciasteczka”),

c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Webio Grzegorz Wołoszyn, funkcjonującego pod adresem www.webio.pl.

INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowanych przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego romularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom techniczne realizującym niektóre usługi – w szczególności dotycz y to przekazywania informacji o posiadacz rejestrowej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r. – NASK), serwisów obsługiwanych płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików  coookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczeólności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki coockies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkonicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „seryjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „seryjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąc naniektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczone w urzadzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, a w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mgą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

LOGI SERWERA

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgody z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zminić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies, niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer

b) Chrome

c) Safari

d) Firefox

e) Opera

f) Android

g) Safari (iOS)

h) Windows Phone

i) Blackberry

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian w zapisie Regulaminu. Wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizowanych zamówień nie dotyczą złożonych zamówień.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wszelkie spory powstałe między klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Firmą będą rozstrzygane przez sąd.

 

 

 

Ładowanie...
facebook

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej w dzialePolityka prywatności

Zamknij